AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

30 stycznia 2023 r. Imieniny obchodzą: Martyna, Maciej, Marcin

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Statut
Regulaminy
Historia
 
Rok 2022/2023
Kalendarium 2022/2023
Plan 07.01-25.02.2023
Informacje (16.12.2022)
Informacje (15.10.2022)
Informacje (01.10.2022)
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dypl. w IT-ustalenia
Praca dypl. w IT-info
Biblioteka WSD
 
 
 
Statut
 
 

 

STATUT  INSTYTUTU  TEOLOGICZNEGO  W  SIEDLCACH

I. Nazwa, cel, kierownictwo
1.
Instytut Teologiczny w Siedlcach zwany z treści Statutu "Instytut" (skrót: ITS),    został  afiliowany do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja Św. Jana Chrzciciela dekretem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z dnia 22 czerwca 1994 r. (N.745/94/2). Afiliacja jest odnawiana. 
2. Celem Instytutu jest umożliwienie zainteresowanym osobom pogłębienie znajomości praw objawionych i nauki Kościoła, ożywienie dzieła ewangelizacji. Wśród celów szczegółowych stawiane jest m. in. przybliżenie nauczania Biskupa Rzymu oraz przygotowanie katechetów do nauczania religii. Studium  nie stanowi cyklu przygotowania teologicznego dla kandydatów do święceń kapłańskich. 
3. Nadzór nad Instytutem sprawuje Biskup Diecezjalny. Pracami Instytutu kieruje Dyrektor. Program naukowy jest realizowany przy współpracy Dyrektora z Radą Naukową. 
4. Siedzibą Instytutu są pomieszczenia pod Kościołem Św. Józefa. 
5. Instytut posługuje się pieczęciami o treści:
podłużna - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja Św. Jana Chrzciciela. Instytut Teologiczny w Siedlcach - ul. Sokołowska 124, 08 - 119 Siedlce, tel/fax(025) 632-12-32.
I. okrągła mała - Instytut Teologiczny w Siedlcach (z motywem krzyża  w środku)
II. okrągła mała - Papieski Wydział Teologiczny. Sekcja Św. Jana Chrzciciela  (z orłem w środku)
III. okrągła średnia  - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja Św. Jana Chrzciciela z wizerunkiem Św. Jana w środku. 
6. Zmian w Statucie Instytutu może dokonać tylko Biskup Siedlecki. 
II. Studenci
1.
Studia mogą podjąć wierni świeccy oraz osoby należące do Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy spełniają warunki ubiegania się o rozpoczęcie studiów wyższych. 
2. Szczegółowe określenie warunków przyjęcia, praw i obowiązków studenta oraz organizacji zajęć zawiera Regulamin Instytutu Teologicznego nadany przez Dyrektora przy konsultacji z Radą Naukową. 
3. Dokumentem Studenta jest Legitymacja Instytutu oraz Indeks. 
4. Statutu Studenta Instytutu może pozbawić Dyrektor Instytutu w przypadku poważnego naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu Instytutu; od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Biskupa Diecezjalnego w ciągu 14 dni od otrzymania przez uczestnika wiadomości o pozbawieniu statutu. 
5. Formacja duchowa. 
Dla pogłębienia duchowej formacji ku czemu zmierza całokształt zajęć uczestnicy Instytutu biorą udział raz w roku w trzydniowych rekolekcjach w swoich parafiach i okresowych dniach skupienia w siatce zajęć w Instytucie. 
III. Wykładowcy
1.
Wykładowcami Instytutu są pracownicy naukowo - dydaktyczni Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach oraz inne osoby posiadające właściwe dla wyższych uczelni przygotowanie stosowne do specjalizacji. 
2. Wykładowcy ze stopniem naukowym doktora wchodzą do Rady Naukowej, której przewodniczy Dyrektor Instytutu. 
IV. Przebieg studiów
1. Zajęcia w Instytucie trwają sześć lat, tj. dwanaście semestrów. 
    dwa lata (4 semestry) - przedmioty filozoficzne,
    cztery lata (8 semestrów) - przedmioty teologiczne. 
Poszczególne lata są podzielone na dwa semestry. Zajęcia pierwszego semestru trwają od połowy września do końca stycznia; drugiego od lutego do końca czerwca. Każdy semestr obejmuje 19 spotkań po 8 godzin wykładowych. Wykłady każdego przedmiotu kończą się egzaminem. 
2. Od czwartego roku studiów studenci uczestniczą w wybranych przez siebie seminariach naukowych. 
3. Szczegółowy program zajęć określa dla Instytutu Ratio studiorum 
4. Absolutorium. 
Sześcioletni okres studiów kończy komisyjny egzamin ex universa theologia oraz przełożenie pracy dyplomowej spełniającej wymagania uniwersyteckiej pracy magisterskiej. Pozytywny wynik egzaminu upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia studiów teologicznych. Absolwenci otrzymują także, po spełnieniu wymogów, uprawnienia do nauczania religii w szkołach. 
V. Finanse
1. Koszta związane z funkcjonowaniem Instytutu pokrywane są ze składek jego uczestników. Dodatkowe źródła utrzymania stanowią: dotacje diecezjalne, dobrowolne ofiary osób fizycznych i prawnych.
2. W razie rezygnacji ze statusu studenta lub pozbawienia takiego statusu, nie zwraca się kwot opłaconych składek.

Pozwyższy statut Instytutu Teologicznego w Siedlcach, zatwierdzony przez moich poprzedników: J. E. Biskupów Jana Mazura i Jana Wiktora Nowaka, z wprowadzonymi modyfikacjami, zatwierdzam wraz z załączonym  Ratio studorium.  
                                                                                        + Zbigniew Kiernikowski
                                                                                             Biskup Siedlecki
Siedlce, dn. 12.05. 2004r.


 


Wybierz kategorie:

Regulamin studiów( 2007-03-30 10:03:08) 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR