AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

18 lipca 2024 r. Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

  Teologiczno-katechetyczne studia magisterskie trwają 6 lat, zaś studia podyplomowe 2 lata. Wykłady odbywają się w soboty. Zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie.    
POMOCNE STRONY
AKW-Nasza Alma Mater
WSD-Seminarium im. JP II
WNK-Kuria Siedlce
Kościół-podstawowe info
Katolickie media-cz.I
Katolickie media-cz.II
Katolickie media-cz.III
Katolickie Wydawnictwa
INNE pomocne strony
 
Katecheza-dokumenty
Catechesi Tradendae (1979)
DCG (1971)
DCG (1997)
DCG (2020)
DKKKwP (2001)
PPKKKwP (2018)
PNR (2018)
Podręczniki (Dekret 2020)
II Synod Siedlecki (2018)
 
Katecheza-źródła
Biblia Tysiąclecia
KKK
Słownik KKK
Mszał Rzymski
 
Katecheza specjalna
E-kwartalnik
Chomikuj.pl
Portal katechety.pl
Studnia katechety
Pomocne opracowania
 
Prawo-wybrane akty
Ustawa-szkolnictwo...(20.07.2018)
Rozporządzenie-studia...(27.09.2018)
Rozporządz.-katecheza...(14.04.1992)
Porozumienie-KEP-MEN...(03.04.2019)
Rozporządz.kształcenie...(25.07.2019)
Rozporządzenie-awans...(06.09.2022)
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Afiliacja ITS
Statut ITS
Regulaminy ITS
Wczoraj i dziś ITS
FOTORELACJE z ITS
 
Rok 2024/2025
KALENDARIUM 2024/2025
REKRUTACJA 2024/2025-SMGR
REKRUTACJA 2024/2025-PSTK
INFORMACJE (08.06.2024)
Plan 04.05-29.06.2024
FOTO STUDENCI ITS-3x2
WYWIAD w KRP
 
Info dla studiujących
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
MAGISTERIUM w AKW i w ITS
Praca dypl. w ITS-ustalenia
Praca dypl. w ITS-info
Biblioteka WSD
Regulamin praktyk w ITS
 
Pomocne formularze
Ankiety
Deklaracje
Prośby
Informacje
Różne
 
 
 
Praca dypl. w ITS-ustalenia
 
 

 

Wstępne ustalenia

 

dotyczące pisania i obrony pracy dyplomowej

na II roku PSTK w ITS

w roku akademickim 2022/2023

w oparciu

o sugestie absolwentów i ich promotorów

 

Propozycje ogólne

 

 1. Pracę dyplomową student PSTK przygotowuje w ramach seminarium dyplomowego, które prowadzi wybrany przez niego promotor.
 2. Wcześniej student PSTK uczestniczy w proseminarium dyplomowym. Na proseminarium poznaje wymagania odnoszące się do pracy dyplomowej i metodykę jej przygotowywania, a zaliczenie odbywa się na podstawie efektów wykonanych zadań. Uczestnictwo w proseminarium dyplomowym (15 godzin zajęć) jest obowiązkowe.
 3. Do obrony pracy dyplomowej przystępuje się po uzyskaniu pozytywnych zaliczeń ze wszystkich programowych przedmiotów wraz z zaliczeniem całej praktyki pedagogicznej.
 4. Wszystkich studentów II roku PSTK obowiązuje jeden termin obrony pracy dyplomowej, czyli 24 czerwca 2023 roku (obrony rozpoczną się o godz. 14.00).
 5. Najpóźniej do 10 czerwca 2023 roku (dwa tygodnie przed terminem obrony) należy złożyć w ITS (na ręce dyrektora Instytutu) dwa egzemplarze pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora (wpis i podpis na stronie tytułowej pracy) wraz z nośnikiem elektronicznym pracy złączonym z jednym z wydruków.
 6. Od złożenia w sekretariacie AKW dokumentacji absolwenta PSTK Instytutu Teologicznego w Siedlcach (po obronie pracy dyplomowej) do wydania przez Akademię Katolicką w Warszawie świadectwa ukończenia podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych mija około 30 dni.
 7. Biorąc pod uwagę powyższą okoliczność oraz to, że po zakończeniu zajęć dydaktycznych rozpoczyna się czas wakacji, absolwent PSTK od dyrektora ITS już w dniu obrony pracy dyplomowej może otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych.
 8. Osoby, które z uzasadnionych przyczyn losowych nie dotrzymają wyznaczonych terminów zakończenia studiów powinny – najpóźniej do 30 września 2023 roku – na ręce dyrektora ITS skierować pisemną prośbę o przesunięcie terminu złożenia pracy/zaliczenia określonych przedmiotów/zaliczenia praktyki pedagogicznej (Aneks nr 1).
 9. Pracę dyplomową student redaguje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego przynajmniej stopień naukowy doktora (por. Aneks nr 2).
 10. Promotorom prac dyplomowych w ITS zaleca się przyjęcie do poprowadzenia nie więcej niż pięciu prac dyplomowych w danym roku akademickim.

 

Propozycje szczególowe

 

 1. Każdy ze studentów II roku PSTK dokonuje wyboru promotora oraz ustala z nim roboczy temat i plan pracy. Do 31.10.2022r. redaguje wstępną wersję strony tytułowej swojej pracy oraz wstępną wersję spisu treści pracy. Redakcja strony tytułowej i spisu treści powinna uzyskać akceptację promotora.
 2. Każdy ze studentów II roku PSTK we współpracy ze swoim promotorem do 30.11.2022r. dokonuje – zgodnie z obowiązującymi zasadami – wstępnej redakcji wykazu źródeł i literatury, z której ma zamiar korzystać przy pisaniu pracy.
 3. Akceptacja dwóch powyższych opracowań przez promotora warunkuje przystąpienie studenta II roku PSTK do zaliczenia proseminarium dyplomowego w I semestrze roku akademickiego 2022/2023.
 4. Profesor prowadzący proseminarium dyplomowe wyżej określone wymogi redakcyjne przystosuje do studentów I roku PSTK. Konieczność takiego przystosowania wynika z tego, że studenci I roku dokonują wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej zasadniczo dopiero pod koniec I roku PSTK.
 5. Profesor prowadzący proseminarium dyplomowe określa i informuje swoich studentów o tym, co i w jakim stopniu będzie miało wpływ na ocenę zaliczeniową prowadzonych przez siebie ćwiczeń.
 6. Każdy ze studentów II roku PSTK przed 25.02.2023r. (przed końcem I semestru roku akademickiego 2022/2023) kończy wstępną redakcję pierwszego rozdziału swojej pracy i przekazuje ją do akceptacji swojego promotora.
 7. Do 04.03.2023r. (przed semestralnym wpisem zaliczeniowym w indeksie), każdy promotor składa – w Sekretariacie Instytutu – formularz oceny zaangażowania studenta w gromadzenie materiału, w lekturę opracowań i w redakcję pracy, a także określa stopnień zaawansowania pracy oraz wskazuje realną czasową perspektywę zakończenia redakcji (Aneks nr 3).
 8. Każdy ze studentów II roku PSTK ukończoną pracę dyplomową składa osobiście (por. punkt 4) najpóźniej do 10.06.2023r.
 9. Całoroczne zaangażowanie każdego studenta II roku PSTK w przygotowanie własnej pracy dyplomowej (napisanej samodzielnie i zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi) oraz jego etapowe (wyżej wskazane) osiągnięcia redakcyjne będą warunkować decyzję o ewentualnej zgodzie na kontynuowanie studiów przez tych studentów ITS, którzy nie sprostają wymaganiom w obowiązującym terminie zakończenia PSTK, czyli do 30.09.2023r.

 

 

Dyrektor ITS

ks. K. Baryga

Siedlce, 01.10.2022r.

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR