AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

18 czerwca 2024 r. Imieniny obchodzą: Elbieta, Paula, Marek

  Teologiczno-katechetyczne studia magisterskie trwają 6 lat, zaś studia podyplomowe 2 lata. Wykłady odbywają się w soboty. Zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie.    
POMOCNE STRONY
AKW-Nasza Alma Mater
WSD-Seminarium im. JP II
WNK-Kuria Siedlce
Kościół-podstawowe info
Katolickie media-cz.I
Katolickie media-cz.II
Katolickie media-cz.III
Katolickie Wydawnictwa
INNE pomocne strony
 
Katecheza-dokumenty
Catechesi Tradendae (1979)
DCG (1971)
DCG (1997)
DCG (2020)
DKKKwP (2001)
PPKKKwP (2018)
PNR (2018)
Podręczniki (Dekret 2020)
II Synod Siedlecki (2018)
 
Katecheza-źródła
Biblia Tysiąclecia
KKK
Słownik KKK
Mszał Rzymski
 
Katecheza specjalna
E-kwartalnik
Chomikuj.pl
Portal katechety.pl
Studnia katechety
Pomocne opracowania
 
Prawo-wybrane akty
Ustawa-szkolnictwo...(20.07.2018)
Rozporządzenie-studia...(27.09.2018)
Rozporządz.-katecheza...(14.04.1992)
Porozumienie-KEP-MEN...(03.04.2019)
Rozporządz.kształcenie...(25.07.2019)
Rozporządzenie-awans...(06.09.2022)
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Afiliacja ITS
Statut ITS
Regulaminy ITS
Wczoraj i dziś ITS
FOTORELACJE z ITS
 
Rok 2023/2024
KALENDARIUM 2023/2024
Plan 04.05-29.06.2024
INFORMACJE (08.06.2024)
WYWIAD w KRP (14.06.2023)
FOTO STUDENCI ITS-3x2
REKRUTACJA 2024/2025-PSTK
REKRUTACJA 2024/2025-SMGR
 
Info dla studiujących
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
MAGISTERIUM w AKW i w ITS
Praca dypl. w ITS-ustalenia
Praca dypl. w ITS-info
Biblioteka WSD
Regulamin praktyk w ITS
 
Pomocne formularze
Ankiety
Deklaracje
Prośby
Informacje
Różne
 
 
 
Magisterium w AKW
 
 

 

 

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy mgr/lic.

 

Obowiązująca metodologia pisania pracy mgr

 

Jak pisać pracę naukową

 

Jak pisać wstęp i zakończenie pracy magisterskiej

 

Wzór strony tytułowej pracy mgr

 

Wzór oświadczenia o samodzielności pracy

 

Wymagane dokumenty do egzaminu mgr

 

 

PRACA MAGISTERSKA

UKOŃCZENIE STUDIÓW

(z Regulaminu studiów AKW)

 

§ 25

 

1.  Student jest zobowiązany złożyć pracę magisterską do końca ostatniego semestru studiów, czyli do ostatniego dnia, w którym przysługują mu prawa studenta. W przypadku niezłożenia pracy magisterskiej w tym terminie student w celu zdania egzaminu magisterskiego może w ciągu pięciu lat złożyć podanie o powtórzenie roku.

 

2.  Prace magisterskie są ewidencjonowane, archiwizowane i weryfikowane zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym.

 

§ 26

 

3.  W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą magisterską, która mogła wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dyrektor obowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą.

 

§ 27

 

1.  Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego przynajmniej stopień naukowy doktora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela akademickiego lub specjalistę spoza PWTW, przynajmniej ze stopniem naukowym doktora.

 

2.  Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony przez studenta w porozumieniu z promotorem do końca przedostatniego roku studiów, a następnie zatwierdzony przez Komisję powołaną przez Rektora Collegium. Przy ustaleniu tematu powinny być brane pod uwagę zainteresowania studenta, a także możliwości wykonania danej pracy.

 

3.  Na wniosek promotora pracy magisterskiej, Rektor może wyrazić zgodę na jej napisanie w języku obcym oraz na przeprowadzenie w tym samym języku egzaminu magisterskiego. W takim przypadku obowiązuje umieszczenie w przedstawianej pracy jej tytułu i streszczenia w języku polskim.

 

§ 28

 

1.  Pracę magisterską oceniają promotor oraz jeden recenzent wskazanych przez promotora spośród wykładowców PWTW, a w wyjątkowych sytuacjach spoza tego grona.

 

2.  W szczególnych przypadkach o wyborze recenzenta decyduje Rektor Collegium.

 

3.  W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta Rektor Collegium powołuje drugiego recenzenta. Jeśli jego recenzja będzie negatywna, student nie zostaje dopuszczony do egzaminu magisterskiego.

 

§ 29

 

1.  Pracę magisterską student składa według przepisów ustawodawcy. Wymagane dokumenty i ich wzory są dostępne na stronie internetowej uczelni.

 

2.  Uczelnia jest zobowiązana do sprawdzenia wszystkich pisemnych prac magisterskich przed egzaminem magisterskim z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

 

3.  Rektor, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy magisterskiej osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. O tym przestępstwie Rektor zawiadamia odpowiednie organy.

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR