AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

30 stycznia 2023 r. Imieniny obchodzą: Martyna, Maciej, Marcin

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Statut
Regulaminy
Historia
 
Rok 2022/2023
Kalendarium 2022/2023
Plan 07.01-25.02.2023
Informacje (16.12.2022)
Informacje (15.10.2022)
Informacje (01.10.2022)
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dypl. w IT-ustalenia
Praca dypl. w IT-info
Biblioteka WSD
 
 
 
Statut
 
 

 

Wybierz kategorie:

Regulamin studiów (2007-03-30 10:03:08)


I Postanowienia ogólne

1. Wszystkie wykładane przedmioty kończą się egzaminem, zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem. Egzamin - w formie ustnej lub pisemnej - student ma obowiązek zadać w sesji egzaminacyjnej w terminie uzgodnionym z wykładowcą. Zaliczenia z oceną oraz zaliczenia - student ma obowiązek zdać przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Kryteria uzyskiwania zaliczeń i zaliczeń z oceną określa prowadzący zajęcia. W uzasadnionym przypadku student może się starać o przeniesienie egzaminów lub zaliczeń - na termin wcześniejszy lub późniejszy - za zgodą Księdza Dyrektora. 
2. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Wykładowca ma prawo odmówić przyjęcia egzaminu od studenta, który w sposób nieusprawiedliwiony opuszcał zajęcia lub nie zaliczył ćwiczeń z przedmiotu egzaminacyjnego. 
3. Studenci, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne z egzaminu (lub na zaliczeniu)powinni je poprawić w sesji poprawkowej. Nie może korzystać z sesji poprawkowej, ten kto otrzymał trzy lub więcej ocen niedostatecznych podczas sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej.
4. Po zakończeniu sesji poprawkowej odbywają się egzaminy komisyjne, o których decyduje Ksiądz Dyrektor. Trzyosobową komisję do jego przeprowadzenia powołuje Ksiądz Dyrektor. 
5. Postępy w studiach studentów rozliczane są w wymiarze semestralnym. Na początku semestru studenci otrzymuję kartę egzaminów i zaliczeń w której - równolegle z indeksem - odnotowane są egzaminy i zaliczenia przewidziane na dany semestr studiów. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej studenci składają indeksy wraz z kartą zaliczeń i egzaminów do Sekretariatu w celu zaliczenia semestru. 
6. Prowadzący zajęcia zobowiązani są dostarczyć listę ocen do Sekretariatu najpóźniej w dzień po zaliczeniu sesji poprawkowej. 
7. O nie zaliczeniu przez studenta semestru zimowego (do 15 marca) lub semestru letniego (do 31 października) Sekretariat informuje Księdza Dyrektora. Student, który nie zaliczył w przypisanym terminie jednego lub dwóch przedmiotów przewidzianych na dany semestr może ubiegać się o warunkowy wpis na kolejny semestr  studiów. 
8. Za zgodą Księdza Dyrektora postanowienia regulaminu mogą być załagodzone przy ocenie studentów pierwszego roku oraz w sytuacjach wyjątkowych. O ewentualne powtórzenie roku przez studenta może wnioskować jedynie Ksiądz Dyrektor. 
II. Tok studiów
1. Studia magisterskie na PWTW trwają sześć lat i kończą się egzaminem Ex universa theologia, złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim.
2. W ramach zajęć związanych z pisaniem pracy naukowej studenci uczestniczą na IV, V, VI roku studiów w seminarium naukowym. 
3. Do końca czwartego roku student powinien ustalić z promotorem temat pracy magisterskiej, który powinien być przedstawiony do zatwierdzenia na Sesji Rady Wydziału. 
W ciągu piątego roku studiów student powinien zebrać materiały do pracy, ustalić z promotorem plan pracy i zredagować przynajmniej część pracy. 
5. W ciągu  dwunastego semestru studiów odbywa się egzamin ex universa theologia. Następnie wyznacza się termin egzaminu magisterskiego - pod warunkiem złożenia w Sekretariacie: pracy magisterskiej (w 4 egzemplarzach), adnotacji promotora o przyjęciu pracy, tez egzaminacyjnych uzyskanych od promotora (5), indeksu, 5 fotografii (45/65 mm) i fotokopii dowodu osobistego. 
6. Jeżeli złożenie pracy magisterskiej następuje po upływie po upływie trzech lat od zakończenia studiów, wówczas student może być zobowiązany do zaliczenia wybranych przedmiotów. 
7. Z dyplomem magisterskim absolwent otrzymuje także świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogiczno - katechetycznych do nauczania religii w szkołach podstawowych i gimnazjach, jeśli zaliczył wymagane ćwiczenia.
8. Student ubiegający się o urlop przekazuje w Sekretariacie podanie do Księdza Dyrektora wraz z indeksem. 
9. Rezygnujący ze studiów składa do Sekretariatu oświadczenie wraz z legitymacją, a odbiera indeks, który jest jego własnością.  
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR