Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Św. Jana Chrzciciela

 
   

15 września 2019 r. Imieniny obchodzą: Albin, Nikodem, Roland

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

AKTUALNOŚCI
Rekrutacja - studia magisterskie
Rekrutacja - studia podyplomowe
 
DIECEZJALNA SZKOŁA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje dotyczące szkoły
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Wprowadzenie w chrześcijaństwo cd
 
KURS DLA PILOTÓW PIELGRZYMEK
Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Podstawowe informacje
 
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
www.katechetyka.eu
 
MENU
Strona główna
Historia uczelni
Administracja
Akty prawne
Sekretariat
Kontakt
Publikacje
 
 
 
Akty prawne
 
 

 

Wybierz kategorie:

Regulamin studiów (2007-03-30 10:03:08)


I Postanowienia ogólne

1. Wszystkie wykładane przedmioty kończą się egzaminem, zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem. Egzamin - w formie ustnej lub pisemnej - student ma obowiązek zadać w sesji egzaminacyjnej w terminie uzgodnionym z wykładowcą. Zaliczenia z oceną oraz zaliczenia - student ma obowiązek zdać przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Kryteria uzyskiwania zaliczeń i zaliczeń z oceną określa prowadzący zajęcia. W uzasadnionym przypadku student może się starać o przeniesienie egzaminów lub zaliczeń - na termin wcześniejszy lub późniejszy - za zgodą Księdza Dyrektora. 
2. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Wykładowca ma prawo odmówić przyjęcia egzaminu od studenta, który w sposób nieusprawiedliwiony opuszcał zajęcia lub nie zaliczył ćwiczeń z przedmiotu egzaminacyjnego. 
3. Studenci, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne z egzaminu (lub na zaliczeniu)powinni je poprawić w sesji poprawkowej. Nie może korzystać z sesji poprawkowej, ten kto otrzymał trzy lub więcej ocen niedostatecznych podczas sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej.
4. Po zakończeniu sesji poprawkowej odbywają się egzaminy komisyjne, o których decyduje Ksiądz Dyrektor. Trzyosobową komisję do jego przeprowadzenia powołuje Ksiądz Dyrektor. 
5. Postępy w studiach studentów rozliczane są w wymiarze semestralnym. Na początku semestru studenci otrzymuję kartę egzaminów i zaliczeń w której - równolegle z indeksem - odnotowane są egzaminy i zaliczenia przewidziane na dany semestr studiów. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej studenci składają indeksy wraz z kartą zaliczeń i egzaminów do Sekretariatu w celu zaliczenia semestru. 
6. Prowadzący zajęcia zobowiązani są dostarczyć listę ocen do Sekretariatu najpóźniej w dzień po zaliczeniu sesji poprawkowej. 
7. O nie zaliczeniu przez studenta semestru zimowego (do 15 marca) lub semestru letniego (do 31 października) Sekretariat informuje Księdza Dyrektora. Student, który nie zaliczył w przypisanym terminie jednego lub dwóch przedmiotów przewidzianych na dany semestr może ubiegać się o warunkowy wpis na kolejny semestr  studiów. 
8. Za zgodą Księdza Dyrektora postanowienia regulaminu mogą być załagodzone przy ocenie studentów pierwszego roku oraz w sytuacjach wyjątkowych. O ewentualne powtórzenie roku przez studenta może wnioskować jedynie Ksiądz Dyrektor. 
II. Tok studiów
1. Studia magisterskie na PWTW trwają sześć lat i kończą się egzaminem Ex universa theologia, złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim.
2. W ramach zajęć związanych z pisaniem pracy naukowej studenci uczestniczą na IV, V, VI roku studiów w seminarium naukowym. 
3. Do końca czwartego roku student powinien ustalić z promotorem temat pracy magisterskiej, który powinien być przedstawiony do zatwierdzenia na Sesji Rady Wydziału. 
W ciągu piątego roku studiów student powinien zebrać materiały do pracy, ustalić z promotorem plan pracy i zredagować przynajmniej część pracy. 
5. W ciągu  dwunastego semestru studiów odbywa się egzamin ex universa theologia. Następnie wyznacza się termin egzaminu magisterskiego - pod warunkiem złożenia w Sekretariacie: pracy magisterskiej (w 4 egzemplarzach), adnotacji promotora o przyjęciu pracy, tez egzaminacyjnych uzyskanych od promotora (5), indeksu, 5 fotografii (45/65 mm) i fotokopii dowodu osobistego. 
6. Jeżeli złożenie pracy magisterskiej następuje po upływie po upływie trzech lat od zakończenia studiów, wówczas student może być zobowiązany do zaliczenia wybranych przedmiotów. 
7. Z dyplomem magisterskim absolwent otrzymuje także świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogiczno - katechetycznych do nauczania religii w szkołach podstawowych i gimnazjach, jeśli zaliczył wymagane ćwiczenia.
8. Student ubiegający się o urlop przekazuje w Sekretariacie podanie do Księdza Dyrektora wraz z indeksem. 
9. Rezygnujący ze studiów składa do Sekretariatu oświadczenie wraz z legitymacją, a odbiera indeks, który jest jego własnością.  
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR