AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

9 czerwca 2023 r. Imieniny obchodzą: Anna, Pelagia, Felicjan

  Teologiczno-katechetyczne studia magisterskie trwają 6 lat, zaś studia podyplomowe 2 lata. Wykłady odbywają się w soboty. Zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Afiliacja ITS
Statut ITS
Regulaminy ITS
Wczoraj i dziś ITS
Fotorelacje z życia ITS
 
Rok 2022/2023
REKRUTACJA 2023/2024-PSTK
REKRUTACJA 2023/2024-SMGR
Kalendarium 2022/2023
Plan 15.04-24.06.2023
Dzień modlitwy (13.05.2023)
Informacje (01.04.2023)
Informacje (01.10.2022)
Informacje (15.10.2022)
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dypl. w IT-ustalenia
Praca dypl. w IT-info
Biblioteka WSD
 
 
 
Strona główna
 
 

 

 

Zdjęcie naszej instytutowej wspólnoty

zrobione przez A. Woźniak 18.06.2022 roku: 

/userfiles/5/Image/Siedlce 18.06.22018.jpg

 

 

 

 

Podstawowe informacje

 

o Instytucie Teologicznym w Siedlcach (ITS)

 

afiliowanym dnia 10.02.2023r.

 

do Akademii Katolickiej w Warszawie (AKW)

 

 

 

Osobowość prawna ITS

 

 

Instytut działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa kościelnego zawarte m.in.:

  • w Kodeksie Prawa Kanonicznego,
  • w Konstytucji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka Veritatis Gaudium z dnia 08 grudnia 2017 roku,
  • w Zarządzeniach wykonawczych Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej z dnia 27 grudnia 2017 roku dla wiernej realizacji Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium,
  • w Instrukcji o afiliacji wyższych instytutów nauk religijnych Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej z dnia 08 grudnia 2020 roku.

 

Instytut jest instytucją kościelną podlegającą Biskupowi Siedleckiemu.

 

Instytut posiada kościelną oraz cywilną osobowość prawną

  • zgodnie z art. 4 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską
  • oraz z art. 9. ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie art. 13 ust. 5 tej ustawy.

 

Program studiów i misja ITS

 

 

Program studiów w Instytucie obejmuje cykl pierwszy trwający sześć lat, czyli dwanaście semestrów.

 

W pierwszym cyklu dyscyplinami obowiązkowymi są dyscypliny filozoficzne wymagane dla teologii, dyscypliny teologiczne i dyscypliny pomocnicze. Pierwsze dwa lata w głównej mierze są przeznaczone na formację filozoficzną, która jest niezbędna do odpowiedniego podjęcia studiów teologicznych.

 

Podstawowy cykl studiów kończy się akademickim stopniem magistra teologii (por. art. 74 Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium, art. 55 Ordinationes do Veritatis Gaudium).

 

Zasadniczą misją Instytutu jest integralna formacja przyszłych nauczycieli religii zgodnie

  • z Ogólnym Dyrektorium Katechetycznym Kościoła (DCG 1997 i DCG 2020),
  • z Porozumieniem pomiędzy KEP oraz MEN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (z 31.05.2016 r. oraz z 03.04.2019 r.)
  • i z zachowaniem standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

 

Instytut swoją działalnością wpisuje się także we współtworzenie i rozwój chrześcijańskiej kultury społeczności lokalnej.

 

 

Studia magisterskie (SMGR) i studia podyplomowe (PSTK) w  ITS

 

 

Instytut kandydatom do posługi katechety szkolnego posiadającym świadectwo maturalne proponuje sześcioletnie studia magisterskie.

 

Kandydatom do posługi katechety szkolnego posiadającym tytuł magistra z innego zakresu niż teologia Instytut proponuje dwuletnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne.

 

Działalność Instytutu prowadzona jest zgodnie z doktryną Kościoła Katolickiego.

 

Studia odbywają się według programów nauczania zatwierdzonych przez Senat AKW.

 

Wszystkie zajęcia realizowane są w formie kształcenia niestacjonarnego.

 

 

ITS a działalność Kościoła Diecezjalnego 

 

 

Instytut, za zgodą Biskupa Siedleckiego, poza działalnością naukowo-dydaktyczną, może także wspierać edukację w odniesieniu do różnych form działalności pastoralnej Kościoła.

 

Celem pastoralnej formacji wiernych w formie studium, kursów i szkoleń nie jest dążenie do określonych tytułów, ale przygotowywanie ich do podejmowania zróżnicowanych posług we wspólnotach parafialnych i we wspólnocie Kościoła diecezjalnego (katechistów, animatorów małych grup, kantorów i organistów, doradców życia rodzinnego itp.).

 

Działalności tej służy m.in.

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej (DSMK),

Studium Życia Rodzinnego (SŻR),

Diecezjalna Szkoła Katechistów (DSK).

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR