Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Św. Jana Chrzciciela

 
   

23 marca 2019 r. Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

AKTUALNOŚCI
Rekrutacja
Wykładowcy
Seminaria naukowe
 
DIECEZJALNA SZKOŁA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje dotyczące szkoły
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Wprowadzenie w chrześcijaństwo cd
 
KURS DLA PILOTÓW PIELGRZYMEK
Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Podstawowe informacje
 
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
www.katechetyka.eu
 
MENU
Strona główna
Historia uczelni
Administracja
Akty prawne
Sekretariat
Kontakt
Publikacje
 
 
 
Studenci VI roku
 
 

 

Wybierz kategorie:

Rigorosum


  


 


 TEOLOGIA   FUNDAMENTALNA (zatwierdzone: marzec 2013)
  
1.  Koncepcje uzasadniania wiarygodności  Objawienia we współczesnej    TF.

2. Przed- i posoborowe ujęcia Objawienia Bożego

 3. „Znak-cud” w ujęciu teologiczno- fundamentalnym. Etapy rozpoznawania cudu

4. Problem „Chrystus wiary a Jezus historii”, historia zagadnienia, oficjalne stanowisko Magisterium Kościoła

5. Samoświadomość Jezusa z Nazaretu. Klasyczne i współczesne metody argumentacji

6. Istota zmartwychwstania Chrystusa.  Pierwotna teologia rezurekcyjna w Corpus Paulinum i w narracjach ewangelicznych

7. Chrystusowa geneza oraz natura Kościoła

8. Chrystusowe pochodzenie i natura Apostolatu

9. Chrystusowe pochodzenie i natura Prymatu

10. Tradycja, sukcesja, Nauczycielski Urząd Kościoła

11. Znamiona Kościoła Chrystusowego
 STARY  TESTAMENT (zatwierdzone: marzec 2014)

1. Natchnienie i kanon Ksiąg Biblijnych (definicja natchnienia, ujęcia natchnienia na przestrzeni historii, współczesne teorie dotyczące natchnienia, definicja kanonu, kryteria kanoniczności, kanon w tradycji hebrajskiej i chrześcijańskiej, apokryfy).


 

2. Powstawanie Ksiąg Biblijnych (autorstwo, język, Sitz im Leben, etap przekazu ustnego, redakcja, kopiści, krytyka tekstu).

3. Dokumenty Magisterium Kościoła dotyczące Biblii (Dei Verbum i Interpretacja Biblii w Kościele; problemy: Biblia w życiu Kościoła, co to jest hermeneutyka?, współczesne metody badawcze i ich ocena).

4. Boża wizja człowieka. Interpretacja egzegetyczno – teologiczna Rdz 1-3.

5. Zarys historii biblijnej (specyfika Rdz 1-11, czasy Patriarchów, niewola egipska, Wyjście, czasy sędziów, monarchia, niewola babilońska, restauracja Izraela, czasy hellenistyczne, okupacja rzymska. Wojna Żydowska i zburzenie Świątyni Jerozolimskiej - chodzi o ogólną orientację w chronologii i sytuacji społeczno-politycznej).

6. Mesjanizm i Mesjasz u proroków Izraela. Interpretacja Iz 7, 14 n.

7. Starotestamentalne przymierza (przymierze z Noem, Abrahamem, na Górze Synaj, prorockie zapowiedzi nowego przymierza).

8. Modlitwa w Starym Testamencie (Jak modliły się postaci biblijne? Jakiej modlitwy uczy Biblia? Przykłady)

9. Pascha żydowska a Pascha Chrystusa. Teksty: Wj 12,1-28; 1Kor 11,23-32; Opisy ustanowienia Eucharystii w Ewangeliach, itd.

10. Sprawiedliwość społeczna w nauczaniu proroków i w Nowym Testamencie(tło i problemy społeczne czasów monarchii przedwygnaniowej, orędzie społeczne poszczególnych proroków. Teksty: Kpł 19,32-37; Am 5,10-13; Iz 5,20-25; Jr 22,1-5.

11. Kapłaństwo w Starym i Nowym Testamencie (lewici, Świątynia Jerozolimska) Teksty: Pwt 18, l -8; 1Krl 9,1-3; Hbr 4,14-5.10; 1Tm 3,1-13, itd.

12. Mądrość starotestamentalna (Idea mądrości, mądrość a bojaźń Boża, personifikacja mądrości. Teksty: Mdr 7,22-9,18; Prz 8,1-9,18; Syr 1,11-20.

13. Sens cierpienia w Starym Testamencie (Hiob).

14. Życie pośmiertne i eschatologia w ujęciu Starego Testamentu (koncepcja szeolu, mesjanizm). Teksty: Jl 3, l -4,2; Dn 7,9-14; 2Tes 2,1-12; wybrane fragmenty Ap, itd.

15. Profetyzm i prorocy (zjawisko profetyzmu w Izraelu, cechy prawdziwego proroka, sposoby otrzymywania i przekazywania Bożej nauki, podstawy interpretacji ksiąg prorockich, podział proroków).

 

 

Cenną pomocą mogą być:

Słownik Teologii Biblijnej, pod red. X. Leon-Dufour, tłum- i opr. K. Romaniuk, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1982.

Encyklopedia Biblijna, pod red. P. Achlemeier, Vocatio, Warszawa 1999.

 


 


NOWY TESTAMENT (zatwierdzone: luty 2014)

EWANGELIE SYNOPTYCZNE I DZIEJE APOSTOLSKIE

1. Problem synoptyczny.

2. Ewangelia wg św. Marka.

- autor - czas powstania - integralność - struktura - sekret mesjański - Marcan sandwich - centralne tematy teologiczne

3. Ewangelia wg św. Mateusza.

- autor - czas powstania - struktura - wykorzystanie źródeł - miejsce powstania - adresaci - specyficzne właściwości literackie Ewangelii - centralne tematy teologiczne

4. Ewangelia wg św. Łukasza.

- autor - adresaci i miejsce powstania - czas powstania - struktura - źródła - styl i kunszt literacki ewangelisty - centralne tematy teologiczne

5. Dzieje Apostolskie.

- autor - adresaci - czas powstania - struktura - analiza wybranego fragmentu (wybrany przez studenta jeden z pięciu fragmentów, na które zostały podzielone Dz w tabelce przedstawiającej strukturę)


 

PISMA JANOWE

6. Ewangelia wg św. Jana.

- autor - czas i miejsce wydania - struktura literacka - czwarta Ewangelia a Ewangelie synoptyczne - charakterystyka literacka - wpływy środowiska - centralne tematy teologiczne

7. Listy św. Jana.

- zagadnienia literackie - zagadnienia historyczne - centralne tematy teologiczne

8. Apokalipsa św. Jana.

- zagadnienia literackie - centralne tematy teologiczne


 

PISMA PAWŁOWE I PASTERSKIE

9. List do Rzymian.

- zagadnienia literackie  - zagadnienia historyczne - centralne tematy teologiczne

10. 1 List do Koryntian.

- adresaci i okoliczności napisania listu - zagadnienia literackie - centralne tematy teologiczne

11. List do Galatów.

- terytorium i początki Kościoła w Galacji - adresaci i okoliczności napisania - zagadnienia literackie - centralne tematy teologiczne

12. List do Efezjan.

- zagadnienia literackie - zagadnienia historyczne - centralne tematy teologiczne

13. 1 List do Tesaloniczan.

- adresaci i okoliczności napisania listu - zagadnienia literackie - centralne tematy teologiczne

14. Listy Pasterskie (1 i 2 List do Tymoteusza; List do Tytusa).

- zagadnienia literackie - zagadnienia historyczne - centralne tematy teologiczne

15. List do Hebrajczyków.

- autor i adresaci - zagadnienia literackie - centralne tematy teologiczne


  

TEOLOGIA DOGMATYCZNA (zatwierdzone: luty 2014)

1.      Katolicka nauka o dogmacie. Interpretacja wypowiedzi dogmatycznych

2.      Wiara jako łaska, akt, cnota i postawa egzystencjonalna

3.      Tajemnica Trójcy Świętej (Trójca immanentna i ekonomiczna, kształtowanie się dogmatu trynitarnego)

4.      Chrystologia Nowego Testamentu

5.      Tajemnica Słowa Wcielonego (unia hipostatyczna i jej konsekwencje)

6.      Modele soteriologiczne (odkupienie, usprawiedliwienie, zadośćuczynienie, zastępstwo, ofiara)

7.       Problematyka Filioque

8.      Nauka o łasce (łaska stworzona i niestworzona, uświęcająca, uczynkowa)

9.      Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga (antropologia biblijna)

10.  Grzech pierworodny, jego natura i skutki

11.  Natura i przymioty aniołów

12.  Interpretacja formuły extra Ecclesiam salus nulla

13.  Teologiczne kategorie Kościoła: Lud Boży, Ciało Chrystusa, Świątynia Ducha Świętego, powszechny sakrament zbawienia, communio

14.  Sakramenty a sakramentalia

15.  Elementy konstytutywne sakramentu

16.  Istnienie i natura nieba, czyśćca i piekła

17.  Paruzja, sąd ostateczny i zmartwychwstanie umarłych

18.  Dogmaty Maryjne 


 

TEOLOGIA MORALNA (zatwierdzone: styczeń 2014)

         

1.      

1.      Sumienie, jego definicja, rodzaje i formacja.

2.      Czyn moralny człowieka, kryteria oceny wartości czynu. Uwarunkowania i ograniczenia w moralnym czynie ludzkim.

3.      Cnota, określenie, rodzaje i znaczenie dla życia moralnego.

4.      Grzech. Istota, rodzaje, źródła.

5.      Cnota wiary. Rozumienie wiary, przedmiot, obowiązki, grzech.

6.      Cnota nadziei. Określenie, znaczenie dla życia, grzechy.

7.      Cnota miłości Boga. Określenie, znaczenie dla moralności chrześcijańskiej. Zasadnicze cechy. Grzechy przeciwko miłości Boga.

8.      Chrześcijański kult. Istota kultu. Obowiązek kultu. Zasadnicze sposoby kultu.

9.      Modlitwa - istota, rodzaje. Grzechy z zakresu czci należnej Bogu.

10.  Miłość bliźniego - definicja. Motywy, miara, porządek, cechy, uczynki miłosierne.

11.  Prawo człowieka do życia i nienaruszalności cielesnej. Obowiązek ratowania życia. Moralna ocena samobójstwa, zabójstwa, aborcji, badań prenatalnych i samoobrony.

12.  Małżeństwo - godność, czynniki konstytutywne małżeństwa, podstawowe cele. Sakrament małżeństwa.

13.  Rodzina. Odpowiedzialne rodzicielstwo. obowiązki rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców. Moralna ocena antykoncepcji, naturalnych metod regulacji poczęć i sztucznego zapłodnienia.

14.  Człowiek jako istota płciowa. Charakterystyka płci. Czystość i wstydliwość. Grzechy i zboczenia seksualne. 

 
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR